Грамота воеводы краковскаго, генерала Подольскаго, Мартына Контскаго возстанавляющая бывшія годичныя 3 ярмарки въ городђ Каменцђ. 1783, сентября 19

Додано 08.08.2012

Архив Юго-Западной России. - Т.5. - Ч.І.

Грамота воеводы краковскаго, генерала Подольскаго, Мартына Контскаго возстанавляющая бывшія годичныя 3 ярмарки въ городђ Каменцђ. 1783, сентября 19 // АЮЗР. – Ч.5. – Т.1. – С.210-211.

Actum Cameneci in Podolia, feria secunda post festum sancti Michaelis Archangeli proxima, anno Domini millesimo septingintesimo tertio.

Marcin Kątski, wojewoda krakowski, podolski y artyleryi koronnéj, generał kamieniecki, latyczowski, urzędowski, marianowski, baliński etc. starosta.

Wiadomo czynię, komy o tem będzie należało, mianowicie: panom obywatelom wojewódstwa Podolskiego, tudzież y wsyelkiey konditiej ludziom, po miastach, miastecykach i wsiach w tymże wojewódstwie znajdującym się iż ja, przykładem antecessorów moich, w possesii starostwo Kamienieckie mających, oraz według rzeczypospolitey całey dispositii, uznałem za rzecz potrzebną jarmarki w Kamieńcu, y dla tego, nil praejudicendo sąsiednim miastom, ale się dawnego i świeżego, per constitutionem anni 1699, prawa i zwyczaju trzymając, które trzy w rok jarmarki w Kamieńcu podolskim mieć chce, i naznaczam: pierwszy na świętego Wojciecha, 24 aprilis przypadaiące, a ten powinien stać niedziel pięć; drugi na narodzenie najświętszéj Panny, octava septembris – ten powinien stać niedziel pułtory, trzeci na święto świętego Jędrzeja, trigesima nowembris – ten powinien stać niedziel czyry; dla tego tym moim uniwersałem obwieszczam i do wiadomości donosze, zachęcając wszystkich, tak w ojczyznie rezydujących, jako i w państwach sąsiedzkich, że należą do starodawnéj ochoty, upewniwszy każdego zosobna o bespieczeństwie wszelakim, tak jadącego, jako i powracającego. Na co, dla lepszego dokumentu, ten mój uniwersał, prawo dawne jego królewskiéj mości, pana naszgo miłościwego y rzeczy-pospolitey ponawiający, ręką moją własną, przy zwykłéj pieczęci podpisawszy, po miastach y wsiach, podczas jarmarków y targów publikować i głosić roskazałem. Dan w Kamieńcu podolskim, dnia 19 września, 1703 roku.

 

Книга Каменецъ-Подольскаго магистрата, №4438. Листъ 15.

Коментарі